فکرتان را عوض کنید تا زندگی‌تان تغییر کند

در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮید اﮔﺮ ﺗﺼﻮیری از آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاهید و ﻣﺎیلید ﮐﻪ بشوید ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﺎﻓﯽ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ کنید ﺑﻪ زودی دقیقا ﻫﻤﺎن چیزی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدید می شوید .

روزی روزﮔﺎری زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪوداً 30 ﺳﺎل از ﺳﻨﺶ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ. ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد و دارای دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ بسیاری از ﻣﺮدم، او ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ او اﺣﺴﺎﺳﯽ عمیق از ﺣﻘﺎرت و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ضعیف داﺷﺖ. ﻣﻨﻔﯽ و ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻮد. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد و ﺧﻮد را زﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آورد. ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد از اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.

یکی از روزﻫﺎ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد، اتومبیل دیگری از ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﺑﺎ اتومبیل او ﺗﺼﺎدف ﮐﺮد. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪ، ﺧﻮد را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن یاﻓﺖ. ﺣﺎﻓﻈﻪ اش را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد می توانست ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ، اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽ آورد.

اﺑﺘﺪا، ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ این یک ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ او ﺑﻪ ﺟﺎی اول ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺖ. ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻪ ﻋﯿﺎدﺗﺶ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ، اﻣﺎ او آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻣﻮردی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد. بسیاری از ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ می آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺷﺮاﯾﻄﺶ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.

ﺷﺮوع دوﺑﺎره

ﺳﺮاﻧﺠﺎم، در ﺣﺎلی ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اش را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ. او برای اینکه ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺘﺎده ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮد و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ ﻫﻮﺷﯽ و ازدﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻮﺟﻪ دقیق ﮐﺮد. در این زمینه ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻼﻗﺎت و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم درﺑﺎره ﺷﺮایط ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻧﻮﺷﺖ.ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ، از او دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ درﺑﺎره ﻣﻘﺎﻟﻪ اش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ، و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت درﺑﺎره ﺑﯽ ﻫﻮﺷﯽ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺼﺎب را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در میان ﺑﮕﺬارد.

در این ﺟﺮﯾﺎن، اﺗﻔﺎق ﺣﯿﺮت انگیزی اﻓﺘﺎد. او ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻣﻼً جدید تبدیل ﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﯿﺮون از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ او ﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدید ﮐﻪ او ﺧﻮدش را زﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻮرد ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اش ارزیابی ﮐﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ او ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد. او تبدیل ﺑﻪ زﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻦ، معاشرتی، دقیق و آﮔﺎه ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻏﻠﺐ او را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

 
ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ او از میان رﻓﺖ. اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرﺗﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ. او ﺑﻪ ﺷﺨﺺ جدیدی تبدیل ﺷﺪ. او ﻓﮑﺮش را ﻋﻮض ﮐﺮد ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ اش تغییر ﮐﻨﺪ.

 
۱۲ توصیه کلیدی برای رسیدن به سعادت و خوشبختی در زندگی

۱ - فکرتان را عوض کنید

آن طور که درباره خود فکر می کنید، آن طور که به قابلیتها و توانمندیهای خود می اندیشید، کیفیت زندگی شما را رقم می زند. خوشبختانه، این خودانگاره آموختنی است. با کنترل کردن کامل کلمات، تصاویر و نقطه نظرهایی که به ذهن خود راه میدهید، کنترل آینده خود را در دست می گیرید.

 
۲ - زندگیتان را تغییر دهید

شما با توانمندی ناب متولد می شوید. شما در زمینه های مختلف قابلیتهای فراوان دارید. در نتیجه انتقادات مخرب دوران کودکی ممکن است از شکست، ضرر و زیان، رد شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن، بترسید. می توانید به عادتهای مخرب و علیه خود برسید و عقب بمانید. با فاصله گرفتن از این احساسات منفی، شما توانمدیهای خود را آزاد می کنید و زندگی تان را تغییر می دهید.

 
۳ - خوابهای بزرگ ببینید

شروع راستین فراهم آوردن آن زندگی که برای شما امکان پذیر است این است که برای خود پنداره ای از مکانی که می خواهید به آن برسید فراهم آورید. فرض را بر این بگذارید که به آنچه در زندگی می خواهید، می توانید دست پیدا کنید. بعد هدفهای واضح و مشخصی در نظر بگیرید، برنامه مفصلی تدارک ببینید و به رویایتان حقیقت ببخشید.

 
۴-  تصمیم بگیرید و ثروتمند شوید

از همین امروز تصمیم بگیرید که کنترل امور را در دست بگیرید. کاری را که دیگران کرده اند و به آن رسیده اند، انجام بدهید. دقیقا مشخص کنید می خواهید چه در آمدی داشته باشید، و پیوسته به این میزان در آمد فکر کنید. آنچه را که دیگران کرده اند، شما هم می توانید بکنید.

 
۵- سر رشته امور زندگی خود را در دست بگیرید

شما در زندگی خود یک نیروی خلاق هستید. آنچه که هستید یا خواهید شد، بستگی به این دارد که چه کاری می کنید یا چه کاری نمی کنید. از امروز مصمم شوید که صد در صد مسئولیتهای در قبال خود را بپذیرید. کسی را سرزنش نکنید، عذر و بهانه نیاورید. قدرت شخصی خود را اعمال کنید و کنترل اندیشه، کلمات و اعمال خود را در دست بگیرید. حاکم بر سرنوشت خود گردید.

 
۶- برای رسیدن به سطح بهترینها متعهد شوید

بزرگترین پاداشها و رضایت خاطر نصیب کسانی می شود که در هر کاری که می کنند خوب و عالی هستند. تصمیم بگیرید که در سطح ۱۰ در صد بالای حرفه خود قرار بگیرید. ببینید در کدام یک از مهارتهای کلیدی باید به حد عالی برسید، عملکرد عالی را هدف خود قرار بدهید، برنامه ریزی کنید و بعد همه روزه برای بهتر شدن تلاش کنید.

 
۷-  به اشخاص بها دهید

کمیت و کیفیت روابط شما بیش از هر عامل دیگری روی موفقیت و خوشبختی شما اثر می گذارد. سعی کنید روابطی مبتنی بر اعتماد و اطمینان با اشخاصی که در زندگی شما مهمند ایجاد کنید. شبکه سازی کنید تا بر میزان تماسهای خود بیفزایید. با اشخاص موفق و مثبت ارتباط برقرار کنید و همفکری نمایید.

 
۸- مانند یک نابغه فکر کنید

شما در واقع یک ذهن، همراه با یک تن هستید. شما همان اندیشه خود هستید. شما از این توانمندی بر خوردارید که بهتر بیندیشید. وقتی مانند هوشمندترین مردم فکر می کنید، خیلی زود به همان نتایج آنها دست پیدا می کنید.

 
۹- از نیروهای ذهن خود استفاده کنید

ایدها و نقطه نظرها منابع اصلی ثروت بشمار می آیند. هر چه برای رسیدن به هدفهای خود نظرات بیشتری داشته باشید، طبق قانون احتمالات، بیشتر به ایده ای که به شما کمک کند دست پیدا می کنید. توانایی شما در خلق ایده نامحدود است. بنابراین آینده شما هم نا محدود است.

 
۱۰- اندیشه خود را در خدمت بگیرید

راهکارهای اندیشه مهمی وجود دارند. این راهکارها، شیوه هایی هستند که اشخاص موفق درهمه جا از آنها استفاده می کنند. هر یک از این روشهای تحلیل و ارزیابی موقعیت شما می تواند بینش و فراستی در اختیارتان قرار بدهد که چشم انداز شما را در زندگی تغییر بدهد. هر چه ابزار فکری شما بیشتر باشد، زندگی بهتری می توانید برای خود ایجاد کنید.

 
۱۱-  آینده خود را خلق کنید

توانایی نگاه کردن به آینده و بعد برداشتن قدمهایی که آینده مورد نظر شما را تامین کند، یکی از علل موفقیت همه مردمان موفق در طی تاریخ بوده است. انسانها موثر زندگی خود را به دقت برنامه ریزی می کنند و مشکلات احتمالی را در نظر می گیرند. در نتیجه در مقایسه با اطرافیان خود، بهتر فکر می کنند و بهتر تصمیم می گیرند.

 
۱۲- عالی زندگی کنید

دنیای پیرامون شما با توجه به دنیای درون شما شکل می گیرد. خشنود ترین و پر در آمد ترین اشخاص در هر زمینه ای در زندگی، کسانی هستند که منش عالی دارند. وقتی زندگی خود را پیرامون دو کیفیت استحکام شخصیت و شجاعت استوار می کنید، همه در ها به رویتان گشوده می شود و شما تبدیل به یک انسان شاد و خوشبخت می شوید. شما اندیشه و زندگی خود را تغییر می دهید.

 

 دانلود رایگان کتاب های برایان تریسی

کتاب قدرت بیان - برایان تریسی

/ 0 نظر / 12 بازدید